Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecné informace

Provozovatelem webových stránek www.rollsfilm.pl a správcem osobních údajů je Rolls sp. z o.o. se sídlem v Rzeszowě, DIČ 9691632255.

Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

 • Prostřednictvím informací zadaných dobrovolně do formulářů.
 • Ukládáním souborů cookies na koncová zařízení.
 • Uložením technických protokolů na úrovni www serveru provozovaného společností nazwa.pl (provozovatel hostingu provozuje své webové stránky na adrese http://www.nazwa.pl. Provozovatelem je nazwa.pl sp. z o.o. se sídlem v Krakově).

Tyto Zásady jsou informačním dokumentem a nenahrazují bezpečnostní politiku vedenou Provozovatelem webových stránek v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Z hlediska údajů, které jsou osobními údaji v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, je správcem údajů Provozovatel webových stránek.

2. Informace ve formuláři

Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.

Webové stránky můžou také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)

Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele.

Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit soubor osobních údajů, pak je takový soubor evidován Provozovatelem webových stránek v registru vedeném generálním inspektorem ochrany osobních údajů.

Pokud údaje ve formuláři umožňují identifikaci fyzické osoby, má tato osoba právo své údaje kdykoli zkontrolovat, upravit a požádat o ukončení jejich zpracovávání. Je však možné, že to povede k nedostatečnému přístupu k některým funkcím webových stránek.

Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, například za účelem vyřízení žádosti nebo obchodního kontaktu.

Údaje uvedené ve formulářích mohou být poskytnuty subjektům technicky realizujícím některé služby – zejména se jedná o předání informací o registrovaném držiteli domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén, platebních služeb nebo jiným subjektům, se kterými Provozovatel webových stránek v tomto ohledu spolupracuje.

3. Informace o souborech cookies

Webové stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele webových stránek a jsou určeny k používání Webových stránek. Soubory tohoto typu obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Subjektem, který umísťuje soubory cookies do koncového zařízení Uživatele webových stránek a přistupuje k nim, je provozovatel Webových stránek nebo subjekty s ním spolupracující.

Soubory cookies se používají pro následující účely:

vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
udržování relace Uživatele webových stránek (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webových stránek;
za účelem zapamatování si složení košíku uživatele v internetovém obchodě, definování profilu uživatele za účelem zobrazení materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.

Webové stránky používají dva základní typy cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je Uživatel smaže.

Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webových stránkách.

Soubory cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webových stránek mohou využívat i inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem Webových stránek a také provozovatelé plateb.

Doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí těchto společností, abyste se seznámili s pravidly používání souborů cookies užívaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.

Soubory cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá Webové stránky. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.

Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Protokoly serveru

Informace o chování některých uživatelů jsou protokolovány ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webových stránek a k zajištění co nejefektivnější obsluhy poskytovaných hostingových služeb.

Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Kromě toho lze zaznamenat následující:

 • čas zadání dotazu,
 • čas odeslání odpovědi,
 • název zákaznické stanice – identifikace prováděná protokolem HTTP,
 • informace o chybách, ke kterým došlo během provádění transakce HTTP,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • informace o IP adrese.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Výše uvedené údaje slouží pouze pro účely správy serveru.

5. Zajištění a pověření zpracování údajů

Údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v mezích povolených zákonem.

Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.

Provozovatel může být požádán o poskytnutí informací shromážděných Webovými stránkami oprávněným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím ze žádosti.

Provozovatel webových stránek v rámci pověření zpracování osobních údajů uzavřel písemnou smlouvu o zpracování údajů upravenou v čl. 31 zákona o ochraně osobních údajů s poskytovatelem hostingových služeb nazwa.pl.

6. Správa souborů cookies – vyjádření a odvolání souhlasu

Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení svého prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek.

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookies, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů:

GDPR

Část I. Obecné informace

Podle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016), dále jen GDPR, informujeme, že:

 • Správcem osobních údajů je Rolls sp. z o.o. se sídlem v Rzeszowě, DIČ 9691632255.
 • Správce údajů lze kontaktovat e-mailem [email protected].
 • Vaše osobní údaje získané Správcem budou zpracovávány za účelem odpovědi na e-mail zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře, tedy za účelem provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR).
 • Příjemci vámi poskytnutých osobních údajů v obsahu dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře mohou být subjekty správcem pověřené zpracováním údajů (tzv. zpracovatelé), např. IT služba.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 • Osobní údaje zpracovávané za účelem vyřízení dotazu budou uchovávány po dobu trvání korespondence odůvodněné typem dotazu (nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne vyřízení korespondence) nebo do okamžiku, kdy bude souhlas se zpracováním odvolán.
 • V závislosti na výsledcích korespondence budou údaje buď dále zpracovávány za účelem plnění smlouvy, o čemž bude subjekt údajů samostatně informován, nebo budou vymazány, pokud nedojde k navázání spolupráce.
 • Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracovávání, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování, a pokud je zpracovávání založeno na souhlasu: právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracovávání založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 • Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na Správce údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše.
 • Pokud se osoba, které se osobní údaje týkají, domnívá, že zpracováváním jejích osobních údajů jsou porušena ustanovení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, tedy k rukám předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 • Rolls sp. z o.o. může využívat systémy pro automatizované rozhodování. Následující rozhodnutí jsou přijímána automatizovaným způsobem: profilování je prováděno na základě uchovávaných údajů, zejména jako jsou: údaje o poskytovaných službách, přenosové údaje, lokalizační údaje, informace získané pomocí tzv. souborů cookies. Profilování ovlivňuje marketingové informace a nabídky, které budete dostávat (nabídka přizpůsobená vašim potřebám).

Část II. Právo vznést námitku z důvodů souvisejících se zvláštní situací

Navíc podle čl. 21 odst. 1 a odst. 4 GDPR informujeme, že:

 • Osoba, které se osobní údaje týkají, má z důvodů souvisejících s její zvláštní situací právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, v případě, že ke zpracování osobních údajů dochází z následujících důvodů:
 • a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Správci osobních údajů,
 • b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které plní Správce nebo třetí strana.
 • Námitku uvedenou v bodě 1 je třeba oznámit Správci údajů.
 • Správce údajů lze kontaktovat e-mailem: [email protected].
 • Podle čl. 21 odst. 1 GDPR je nutné při podání námitky uvést její důvody související se zvláštní situací osoby, které se osobní údaje týkají.

Část III. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu

Navíc podle čl. 21 odst. 2 a odst. 4 GDPR informujeme, že:

 • Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zpracování bylo prováděno pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
 • Právo vznést námitku se uplatňuje v rozsahu, v němž zpracování osobních údajů souvisí s přímým marketingem.
 • Námitku uvedenou v bodě 1 je třeba oznámit Správci údajů.
 • Správce údajů lze kontaktovat e-mailem: [email protected].