Politika ochrany osobných údajov a súkromia

1. Všeobecné informácie

Operátorom servisu „www.rollsfilm.pl“ ako aj správcom osobných údajov je spoločnosť „Rolls sp. z o.o.“ so sídlom v meste Rzeszów, DIČ PL: 9691632255.

Servis získava informácie o používateľoch, ako aj o ich správaní, nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prostredníctvom informácií dobrovoľne uvedených vo formulároch.
 • Prostredníctvom koláčikov (tzn. súborov cookies), ktoré sa ukladajú v koncových zariadeniach.
 • Prostredníctvom technických logov, ktoré sa ukladajú na úrovni webového servera, ktorý obsluhuje spoločnosť „nazwa.pl“ (operátor hostingu má svoje webové sídlo na adrese www.nazwa.pl. Prevádzkovateľom je spoločnosť „nazwa.pl sp. z o.o.“ so sídlom v Krakove).

Táto Politika je informačný dokument a nenahradzuje politiku bezpečnosti, ktorú vedie Prevádzkovateľ Servisu v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

V rozsahu údajov, ktoré sa považujú za osobné údaje na základe zákona o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľom týchto údajov je Prevádzkovateľ Servisu.

2. Informácie vo formulári

Servis zhromažďuje informácie uvedené dobrovoľne užívateľom.

Servis okrem toho môže uložiť informácie o parametroch pripojenia (údaje o čase, IP adrese)

Údaje vo formulári nie sú sprístupňované tretím stranám, ibaže so súhlasom užívateľa.

Údaje uvedené vo formulári môžu predstavovať súbor osobných údajov, v takom prípade Prevádzkovateľ Servisu taký súbor registruje v registri vedenom Generálnym inšpektorom ochrany osobných údajov.

Ak údaje uvedené vo formulári umožňujú identifikovať fyzickú osobu, táto osoba má v ktorejkoľvek chvíli právo prezrieť si, upraviť svoje osobné údaje, alebo v ktorejkoľvek chvíli môže požiadať o zastavenia prechovávania týchto údajov. Je ale možné, že v takom prípade nebude mať prístup k niektorým funkciám servisu.

Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané s cieľom, ktorý priamo vyplýva z účelu daného formulára, napr. na potreby spracovania procesu obsluhy hlásenia alebo obchodného kontaktu.

Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané iným subjektom, ktoré technicky realizujú niektoré služby – predovšetkým sa to týka odovzdávania informácií o majiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén, servisom obsluhujúcim platby alebo tiež iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ Servisu v tomto rozsahu spolupracuje.

3. Informácie o koláčikoch (súboroch cookies)

Servis využíva súbory cookies.

Súbory cookies (tzv. „koláčiky“) sú súbory s informačnými údajmi, predovšetkým sú to textové súbory, v ktorých sa uchovávajú informácie o koncovom zariadení Používateľa Servisu, a údaje zapísané v týchto súboroch využívajú webové stránky Servisu. Takéto súbory väčšinou obsahujú názov webstránky z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjekt, ktorý na koncovom zariadení Používateľa Servisu umiestňuje koláčiky (súbory cookies) a má k nim prístup, je prevádzkovateľ Servisu alebo iné strany, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú.

Súbory cookies sa využívajú s cieľom:

vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Užívatelia Servisu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto webových stránok;
udržiavať reláciu Užívateľa Servisu (po prihlásení), vďaka čomu Užívateľ nemusí na každej podstránke Servisu opätovne uvádzať svoje užívateľské meno a heslo;
s cieľom zapamätať si aktuálny stav košíka v internetovom obchode, určenia profilu používateľa s cieľom zobrazovať dopasované materiály reklamných sietí (servisov), predovšetkým reklamnej siete Google.

V rámci Servisu sa používajú dva základné typy koláčikov: „relačné” (session cookies) a „permanentné” (persistent cookies). „Relačné“ koláčiky – sú to dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Používateľa uložené iba dovtedy, kým sa Používateľ neodhlási, kým nezatvorí webovú stránku, alebo kým nezatvorí aplikáciu (webový prehliadač). „Permanentné“ koláčiky – sú na koncovom zariadení Používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch koláčikov, alebo až kým ich Používateľ sám nevymaže.

Aplikácie na prehliadanie webových stránok (webové prehliadače) obyčajne predvolene súbory cookies povoľujú a povoľujú ich ukladanie na koncovom zariadení Užívateľa. Užívatelia Servisu si tieto nastavenia môžu sami zmeniť. Webové prehliadače umožňujú súbory cookies vymazať. Dá sa nastaviť automatické blokovanie koláčikov. Podrobné informácie na túto tému nájdete v pomoci alebo používateľskej príručke vášho webového prehliadača.

Obmedzenie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Služby.

Koláčiky (súbory cookies) ukladané v koncovom zariadení Používateľa Servisu, môžu byť používané aj inými subjektmi, ktoré spolupracujú s prevádzkovateľom Servisu, ako sú napr. reklamné agentúry a partneri, či platobné agentúry.

Odporúčame, aby si Užívatelia prečítali Politiky ochrany súkromia týchto firiem, a aby sa oboznámili s pravidlami používania súborov cookies používaných v štatistikách: Politika ochrany súkromia Google Analytics.

Súbory cookies môžu využívať reklamné agentúry, hlavne spoločnosť Google, a to na zobrazovanie cielených reklám, tzn. reklám, ktoré sú prispôsobené spôsobu, akým Užívateľ používa Servis. Na tento účel môžu ukladať informácie o priebehu navigácie užívateľa alebo informácie o dĺžke otvorenia danej webovej stránky.

V rozsahu informácií o používateľských preferenciách, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, Používateľ môže prehliadať a upravovať informácie pochádzajúce a vyplývajúce zo súborov cookies, a to prostredníctvom nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logy servera

Informácie o niektorých akciách užívateľov sú logované (zapisované) na serverovej úrovni. Tieto údaje sú používané výhradne s cieľom spravovania servisu, ako aj s cieľom zaručenia čo najefektívnejšej obsluhy poskytovaných hostingových služieb.

Prehliadané zdroje sú identifikované na základe adries URL. Okrem toho môžu byť ukladané:

 • časodátum prijatia dotazu;
 • čas zaslania odpovede,
 • názov užívateľskej stanice – identifikácia sa realizuje prostredníctvom protokolu HTTP,
 • informácie o chybách, ktoré sa objavili počas realizácie transakcie HTTP,
 • informácie o webovom prehliadači užívateľa,
 • informácie o IP adrese.

Vyššie uvedené údaje nie sú priraďované ku konkrétnym osobám, ktoré prehliadajú webovú stránku.

Vyššie uvedené údaje sa používajú výhrade na potreby správy servera.

5. Sprístupnenie a poverenie spracúvania údajov

DÚdaje môže byť sprístupnené tretím stranám výhradne v rozsahu stanovenom platnou legislatívou.

Údaje umožňujúce identifikovať fyzickú osobu sú sprístupňované výhrade so súhlasom danej osoby.

Prevádzkovateľ môže byť povinný udeliť informácie zhromaždené prostredníctvom Servisu oprávneným orgánom, na základe legitímnych (vydaných v súlade s platnou legislatívou) žiadostí, a to iba v rozsahu, ktoré tieto žiadosti vyžadujú.

Prevádzkovateľ Servisu, čo sa týka poverovania spracúvania osobných údajov, uzatvoril písomnú dohodu o zverení spracúvania údajov, tak ako to upravuje článok 31 zákona o ochrane osobných údajov, s poskytovateľom hostingových služieb „nazwa.pl“.

6. Správa koláčikov – vyjadrenie a zrušenie súhlasu

Ak užívateľ nechce prijímať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača. Varujeme, že v prípade zakázania obsluhy súborov cookies, ktoré nevyhnutne potrebujú procesy autorizácie, bezpečnosti, uchovávania užívateľských preferencií, tento zákaz môže sťažiť a v niektorých prípadov znemožniť používanie webových stránok.

Keď chcete spracovať nastavenia koláčikov, z nasledujúceho zoznamu vyberte príslušný webový prehliadač/systém, a postupujte podľa pokynov:

GDPR

I. časť Všeobecné informácie

V súlade s článkom 13 ods. 1 a úst. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (U. v. EÚ L 2016.119.1 z 4. mája 2016), ďalej len GDPR, informujeme, že:

 • Správcom osobných údajov je spoločnosť „Rolls sp. z o.o.“ so sídlom v meste Rzeszów, DIČ PL: 9691632255.
 • Na Správcu údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu [email protected].
 • Vaše osobné údaje, ktoré získal Správca údajov, budú spracúvané na účely poskytnutia odpovede na e-mailovú správu zaslanú prostredníctvom kontaktného formulára, tzn. s cieľom vykonať príslušné činnosti na požiadanie osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením dohody (článok 6 ods. 1 písmeno a) a b) GDPR).
 • Príjemcami osobných údajov, ktoré ste uviedli v obsahu otázky/dopytu, zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára, môžu byť subjekty, ktorým Správca zveril spracúvanie údajov (tzn. spracúvatelia), napr. IT obsluha.
 • Osobné údaje nebudú odovzdané do žiadneho tretieho štátu ani žiadnej medzinárodnej organizácii.
 • Osobné údaje spracúvané na účely obsluhy otázky/dopytu budú uschovávané počas prebiehania korešpondencie opodstatnenej danou otázkou/dopytom (avšak nie dlhšie než 6 mesiacov od dňa skončenia predmetnej korešpondencie), prípadne dovtedy, kým nebude ešte predtým odvolaný súhlas na spracúvanie predmetných údajov.
 • Podľa toho, aké budú výsledky prebiehajúcej korešpondencie, údaje budú alebo spracúvané na účely realizácie dohody o čom bude osoba, ktorej sa údaje týkajú, osobitne poinformovaná, alebo budú odstránené, ak nedôjde k uzatvoreniu spolupráce.
 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, a ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu: právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením.
 • Keď chce osoba využiť vyššie spomenuté práva, musí sa obrátiť na Správcu údajov používajúc kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v bode 2 vyššie.
 • Ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, uzná, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje príslušné predpisy o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za ochranu osobných údajov.
 • Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné.
 • Spoločnosť „Rolls sp. z o.o.“ môže využívať systémy slúžiace na automatické prijímanie rozhodnutí. Nasledujúce rozhodnutia sú prijímané automatickým spôsobom: profilovanie vykonávané na základe údajov, ktorými disponuje, predovšetkým sú to: údaje ohľadne používaných služieb, prenosové údaje, údaje o polohe, informácie získané prostredníctvom koláčikov (tzn. súborov cookies). Profilovanie ovplyvňuje marketingové informácie a ponuky, ktoré budete dostávať (ponuka prispôsobená podľa vašich preferencií a potrieb).

II. časť. Právo podať námietku z príčin, ktoré súvisia so zvláštnou situáciou

Okrem toho podľa článku 21 ods. 1 a ods. 4 GDPR informujeme, že:

 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo podať námietku – z príčin, ktoré súvisia s jej zvláštnou situáciou – voči spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, ak by boli osobné údaje spracúvané na nasledovných základoch:
 • a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v rámci spracovania verejnej vlády zverenej Správcovi osobných údajov,
 • b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely, ktoré vyplývajú z oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu alebo tretej strany.
 • Námietka, o ktorej hovorí bod 1), musí byť náležite nahlásená Správcovi údajov.
 • Na Správcu údajov sa môžete obráňte prostredníctvom e-mailu: [email protected].
 • Podľa článku 21 ods. 1 GDPR, pri nahlasovaní námietky je potrebné uviesť jeho príčiny súvisiace so zvláštnou situáciou osoby, ktorej sa údaje týkajú.

III. časť Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu

Okrem toho podľa článku 21 ods. 1 a ods. 4 GDPR informujeme, že:

 • Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo podať námietku voči spracúvaniu jej osobných údajov v prípade, keď boli údaje spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.
 • Právo podať námietku má v takom rozsahu, v akom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym marketingom.
 • Námietka, o ktorej hovorí bod 1), musí byť náležite nahlásená Správcovi údajov.
 • Na Správcu údajov sa môžete obráňte prostredníctvom e-mailu: [email protected].